ratuszZapytania zgłoszone na sesji Rady Miejskiej w dniu 10.09.2013 r. Od pewnego czasu mieszkańcy Braniewa skarżą się na jakość wody pitnej dostarczanej siecią wodociągową przez spółkę Wodociągi Miejskie.Istnieje przypuszczenie, że powodem jest niewłaściwy proces uzdatniania wody.

 Pytanie: w jaki sposób i kiedy Pan Burmistrz i Wodociągi Miejskie mają zamiar ten stan poprawić, a konkretnie spowodować wybudowanie stacji uzdatniania wody?

1.Kanalizacja deszczowa w mieście jest w bardzo złym stanie. Każdy trochę większy opad deszczu powoduje podtapianie ulic, domów i piwnic, co prawdopodobnie spowodowane jest niedrożną siecią kanalizacyjną, zbyt rzadko czyszczoną z naniesionych piasków i innych nieczystości. Ponadto istnieje wiele miejsc gdzie sieć deszczowa i sanitarna są połączone, co jest nieprawidłowe i przyczynia się do powstawania podtopień piwnic fekaliami a także zwiększonym dopływem ścieków na oczyszczalnię. W tej sprawie grupa mieszkańców po ostatniej ulewie, która miała miejsce pod koniec lipca br. złożyła do Pana Burmistrza petycję popartą setkami podpisów mieszkańców Braniewa.

Pytanie: kiedy Pan Burmistrz zamierza podjąć stosowne i skuteczne działania w tym zakresie a mianowicie zlecenie przeprowadzenia ekspertyzy stanu instalacji kanalizacyjnych i burzowych oraz opracowania planów i projektów przebudowy tych instalacji?

1.Kontrola przeprowadzona przez NIK w 2012 roku na zadaniu budowy Krytej Pływalni ustaliła szereg nieprawidłowości, a między innymi naliczenia i wyegzekwowania od wykonawcy robót  zapłaty kar umownych za nieterminowe wykonania robót i usunięcia stwierdzonych usterek. Określono, że wysokość tych kar wynosi ponad 6, 5 mln zł. Pan Burmistrz wystosował do wykonawcy pisma z żądaniem zapłaty, a następnie przed Sądem Rejonowym w Braniewie zawarł ugodę z firmą wykonującą obiekt, na mocy której odstąpiono od egzekwowania kar umownych.

Pytanie: a/ jakie były argumenty, że zawarto tak niekorzystną dla budżetu miasta ugodę, zrezygnowano z wpływu do kasy miasta ponad 6, 5 mln zł?

b/ jaka była podstawa prawna takiej decyzji?

c/ czy w tej kwestii nie powinna wypowiedzieć się Rada Miejska?

d/czy Pan Burmistrz miał upoważnienie, aby rezygnować z wpływu do kasy miasta tak poważnej kwoty?

e/czy NIK Delegatura w Olsztynie otrzymała zgodnie z zapisem w wystąpieniu pokontrolnym, informację o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i wykonaniu wniosków oraz o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań?    Proszę o udostępnienie tego pisma.

1.W dniu 29.06. 2013 r. odbyły się w amfiteatrze występy w ramach Dnia Braniewa. Proszę podać koszt organizacji tej imprezy w tym również koszt jaki poniosło miasto w związku z występem pani Doroty Rabczewskiej.

 

Jerzy Welke                                                                                       

 

Radny Rady Miejskiej

 

w Braniewie 


 

 

Korzystanie z witryny www.pobraniewo.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji na temat plików COOKIE można znaleźć w artykule.

Akceptuję politykę plików cookies: